Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Zaključeni projekti

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

V okviru operacije »Razvoja delovnih kompetenc zaprtih oseb« smo kot podizvajalec CIK Trebnje med leti 2016 in 2023 izvajali usposabljanje in preverjanje za pridobitev certifikata NPK viličarist za obsojence  v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in kot podizvajalec Ljudske univerze Celje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Celje. Kot podizvajalec Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza  pa smo izvedli preverjanje in potrjevanje NPK viličarist v Zavodu za prestajanje kazni Maribor. Program priprav nacionalno poklicnih kvalifikacij se izvajajo glede na potrebe skupine z namenom, da osebe po prestani kazni lažje najdejo zaposlitev.   

VODJA PROJEKTA:
CIK Trebnje
Ljudska univerza Celje
Andragoškega zavoda Maribor - Ljudska univerza
TRAJANJE:
15. 4. 2021 – 31. 10. 2023
5. 10. 2020 – 31. 12. 2021
1. 11. 2018 – 31. 12. 2020
3. 5. 2016 – 31. 12. 2019
NAMEN PROJEKTA

Namen operacije je bil uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se jih usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Našteto bo realizirano skozi aktivnosti izobraževanja, usposabljanja za delo in delovno terapijo, s čimer bo dosežen rezultat, da bo čim večje število vključenih oseb pridobilo znanja in kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Zaprtim osebam bo omogočeno pridobiti formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev.

FINANCIRANJE

Izobraževanje/usposabljanje se financira iz operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 (TPK)

Ljudska univerza Šentjur je delovala kot partner v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022,
v okviru katerega smo izvajali brezplačna izobraževanja.

VODJA PROJEKTA:
Ljudska univerza Celje
TRAJANJE PROGRAMOV:
od 30 do 120 ur
KONZORCIJSKI PARTNERJI:
RA Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
AREMA – Visoka šola za regionalni management
KRAJ IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJ:
Sedež Ljudske univerze Šentjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur, po dogovoru tudi v prostorih organizacije/delodajalca.
NAMEN PROJEKTA

Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence,
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA

Odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let,
razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

POTRDILA ZA UDELEŽENCE

Udeleženci, ki so zaključili izobraževanje po javno veljavnem programu, so prejeli javno veljavno listino o usposabljanju in prilogo z opisom kompetenc.

PROGRAMI, KI SMO JIH IZVAJALI
  • programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja),
  • javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO),
  • neformalni izobraževalni programi: tuji jeziki, računalniško digitalno opismenjevanje (RDO),
  • programi priprav za prijavo v postopek za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
SVETOVANJE

Vsem udeležencem je bilo zagotovljeno informiranje in svetovanje ter strokovna pomoč pri načrtovanju in razmišljanju o lastni poklicni in osebni rasti.

FINANCIRANJE

Programi so bili brezplačni za udeležence, ki so izpolnjevali pogoje, saj so bili financirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Programi so bili sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Program REACT-EU-IKT za vzgojo in izobraževanje

NAMEN PROGRAMA

Program React-EU – IKT za VIZ je bil namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Projekt podpira hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.
Projekt React-EU – IKT za VIZ je bil v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.

FINANCIRANJE

Naložbo sta financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.Javni razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

SOCIO - večgeneracijski center

PARTNERJI PROJEKTA:
Javni zavod Socio
Mladinski center Dravinjske doline
Razvojna agencija Kozjansko
Ljudska univerza Rogaška Slatina
TRAJANJE PROJEKTA:
2014-2021
NAMEN PROJEKTA:
Povečanje socialne vključenosti, samozavesti, povezovanja v družbi, vseživljenjskem učenju in izboljšanju življenjske situacije.
CILJNA SKUPINA

Projekt je bil namenjen najbolj ranljivim skupinam v družbi, to so posamezniki ali družine v stiskah, ljudje, ki so socialno izključeni, stigmatizirani,
imajo težave pri navezovanju stikov, brezposelni, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, ljudje, ki tvegajo socialno izključenost.

PROGRAMI

Vse aktivnosti v okviru projekta so bile za udeležence brezplačne. Na Ljudski univerzi Šentjur smo uporabnikom v Šentjurju ponudili širok nabor različnih izobraževanj: delavnice za učinkovit nastop na trgu dela, treningi asertivnosti, motivacijske delavnice, delavnice socialnega podjetništva, komunikacijski treningi,
računalniško in finančno opismenjevanje, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice zdravega življenja in učna pomoč otrokom.
Nekaj aktivnosti smo izvedli tudi v Varstveno delovnem centru v Šentjur ter
pridruženi organizaciji Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur.

FINANCIRANJE

Sredstva za izvajanje aktivnosti so bila na podlagi razpisa financirana s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3″Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”.Javni razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Skip to content