Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Skrbimo za kakovost

Koncept spremljanja, presojanja in razvoja kakovosti, ki mu sledimo v naši organizaciji že od leta 2009, temelji na strokovnih izhodiščih in smernicah Andragoškega centra Slovenije (model POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). 

Kakovost umeščamo v temeljne strateške dokumente organizacije, ponovno smo prevetrili vizijo, poslanstvo in vrednote naše organizacije, sprejeli Izjavo o kakovosti, sistematično načrtujemo in izpeljujemo samoevalvacijske cikle, načrtujemo in izpeljujemo ukrepe za vpeljavo potrebnih izboljšav v naše delo.

V letu 2021 se je naša organizacija priključila nacionalni mreži svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Cilj tega je vpeljava profesionalnega dela za razvoj kakovosti na Ljudski univerzi Šentjur ter rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Delo na področju kakovosti koordinira Skupina za kakovost Ljudske univerze Šentjur, ki skrbi za usklajeno in povezano delovanje notranjega sistema kakovosti,
spremlja potek samoevalvacije, presoja njene rezultate, spremlja izvajanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti in
razpravlja v kolektivu o učinkovitosti na novo vpeljanih procesov in ukrepov.

 Komisijo za kakovost je Svet zavoda potrdil na svoji seji 23. 2. 2022 in jo sestavljajo:

  • Jure Raztočnik (predsednik komisije, direktor),
  • Alenka Testaniere (organizatorica izobraževanja odraslih),
  • Aurelia Karina Zupanc (organizatorica izobraževanja odraslih),
  • Sabina Klanjšek (strokovna sodelavka),
  • Kvirina Martina Zupanc (strokovna sodelavka),
  • Jasmina Levičar (izobraževalka).


Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let od 23. 2. 2022 do 23. 2. 2026. Naloga komisije za kakovost je, da koordinira in skrbi za redno izvajanje dejavnosti na področju kakovosti na Ljudski univerzi Šentjur. Skupina se sestane vsaj dvakrat na leto in o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča Andragoškemu zboru in Svetu zavoda. Vsako leto izda letno poročilo o opravljenem delu.

IZJAVA O KAKOVOSTI

Izjava o kakovosti je strateški dokument o kakovosti na Ljudski univerzi Šentjur, je nekakšno vodilo za ravnanje zaposlenih in vsebuje skupek standardov kakovosti, ki jih želimo zagotavljati našim udeležencem, financerjem in javnosti nasploh. 

Izjavo o kakovosti je sprejel Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na 3. seji dne 24. 1. 2023.

LISTINA O KAKOVOSTI

Listina kakovosti je dokument, v katerem je opisan celoten sistem kakovosti na Ljudski univerzi Šentjur. Sistem kakovosti nam omogoča, da organizacijo in izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih spremljamo in tako sproti zaznavamo nepravilnosti, pomanjkanja in neustreznosti pri izvajanju in ponudbi naših programov. Na ta način lahko v najkrajšem možnem času uvajamo izboljšave in dvigamo nivo kakovosti naših storitev tako pri našem delu kot pri ponudbi programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle.

SPROTNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI

Na letni ravni kakovost določenih področij našega delovanja ugotavljamo s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, namenjenih različnim interesnim skupinam. Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih merimo ob koncu šolskega leta oz. ob zaključku posamezne izobraževalne aktivnosti, ki obsega vsaj 30 ur. Podatke o zadovoljstvu zbiramo elektronsko ali v pisni obliki z uporabo tiskanih vprašalnikov. Zbrane podatke obdelamo in analiziramo ter jih upoštevamo pri nadaljnjem razvoju programov.

POGLOBLJENA SAMOEVALVACIJA

Za namene poglobljene presoje kakovosti različnih vidikov naše dejavnosti vsake tri leta izpeljemo samoevalvacijo.
Pripravimo samoevalvacijski na­črt, v katerem opredelimo področja, kazalnike in merila, ki jih bomo v tekočem samoevalvacijskem ciklu presojali s samoevalvacijo.
Opredeljeni samoevalvacijski načrt je podlaga za načrtovanje izpeljave samoevalvacije. 

Na tej podlagi vsaka tri leta pripravimo samoevalvacijsko poročilo.
V samoevalvacijskem poročilu zberemo ugotovitve posameznih izpeljanih aktivnosti v obdobju preteklih let, skupaj s predlogi za izboljšave.
Samoevalvacijsko poročilo je podlaga za skupni pogovor in refleksijo zaposlenih in drugih interesnih skupin o dobljenih rezultatih in načrtovanju potrebnih izboljšav.
Na Ljudski univerzi Šentjur smo v presojanje med leti 2023 in 2025 vzeli področje informiranja in promocije ter komunikacijo v učnem procesu.Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Skip to content