Domov > Projekti > Svetovanje in podporne dejavnosti

Aktualni projektiPridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022


Ljudska univerza Šentjur deluje kot partner v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, v okviru katerega vas vabimo na brezplačna izobraževanja.

VODJA PROJEKTA:
Ljudska univerza Celje

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
-    RA Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
-    Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
-    AREMA – Visoka šola za regionalni management

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA:
Odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

KRAJ IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJ:
Sedež Ljudske univerze Šentjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur, po dogovoru tudi v prostorih organizacije/delodajalca.

POTRDILA ZA UDELEŽENCE:
Udeleženci, ki bodo zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javno veljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javno veljavno listino.


PROGRAMI, KI JIH BOMO IZVAJALI:

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja),
b) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO),
c) Neformalni izobraževalni programi: Tuji jeziki (ruščina, italijanščina, nemščina, angleščina, francoščina …), Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO),
d) Programi priprav za prijavo v postopek za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Programi trajajo od 30 do 120 ur in jih izvajajo predavatelji, ki imajo bogate izkušnje pri delu z odraslimi.

Vsem udeležencem bo zagotovljeno informiranje in svetovanje ter strokovna pomoč pri načrtovanju in razmišljanju o lastni poklicni in osebni rasti.

Progrmi  so brezplačni, saj so financirani s strani ESS in MIZŠ

Prijave in informacije:
Ljudska univerza Šentjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur
E: info@lusentjur.si
T: (03) 747 16 70, 031 718 261Urniki:

Povezava:
Več na EU skladih

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.SOCIO - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je skupaj s partnerji: Mladinski center Dravinjske doline, Razvojna agencija Kozjansko in Ljudska univerza Rogaška Slatina, uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Celotna vrednost projekta Socio – večgeneracijski center znaša 875.000€, od tega 575.000€ prispevata ministrstvo ter Evropski socialni sklad.
Program ne deluje le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se izvajajo tudi pri partnerjih projekta in na terenu, zato so ga poleg Mestne občine Celje podprle tudi občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Dobje, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Zreče.

Projekt je torej namenjen najbolj ranljivim skupinam v družbi, to so posamezniki ali družine v stiskah, ljudje, ki so socialno izključeni, stigmatizirani, imajo težave pri navezovanju stikov. Cilji pa so povečanje njihove socialne izključenosti, samozavesti, povezovanja v družbi, vseživljenjskem učenju in izboljšanju življenjske situacije. Poleg Ljudske univerze Šentjur sta partnerja Javnega zavoda Socio iz Celja še Mladinski center Dravinjske doline in Ljudska univerza Rogaška Slatina. brezposelni, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, ljudje, ki tvegajo socialno izključenost. Vse aktivnosti bodo brezplačne. Otvoritve se je udeležila tudi ministrica Anja Kopač Mrak.

Na Ljudski univerzi Šentjur  v okviru projekta uporabnikom v Šentjurju nudimo širok nabor različnih izobraževanj. Nekaj jih bodo izvedli tudi v Varstveno delovnem centru v Šentjur, pridružena organizacija je še Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur. Vsebine bodo zelo raznolike, nekatere uporabniki šentjurske ljudske univerze že dobro poznajo, nekatere prinašajo novosti. Tako se obetajo delavnice za učinkovit nastop na trgu dela, treningi asertivnosti, motivacijske delavnice, delavnice socialnega podjetništva, komunikacijski treningi, računalniško in finančno opismenjevanje, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice zdravega življenja in učna pomoč otrokom. Obetamo si tudi dobro sodelovanje in izmenjavo izkušenj s partnerji, v okviru celjskega centra Socio pa planirajo še nabavo vozila, s katerim bi uporabnikom iz celotne regije omogočili mobilnost in dostopnost čim več uporabnikom, posebno še tistim, ki do želenih točk projektnih aktivnosti iz različnih razlogov ne morejo dostopati.
ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo so na Andragoškem centru Slovenije razvili mrežo štirinajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središča ISIO. Vsa svetovalna središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela.

Smo partner SVETOVALNEGA SREDIŠČA (ISIO) s sedežem na UPI – LU Žalec, kjer nudimo brezplačno pomoč in podporo odraslim, ki se vključujejo oz. so že vključeni v izobraževanje.

V svetovalnem središču nudimo:

  • pomoč pri odločitvi za izobraževanje,
  • posredovanje vse informacij, ki jih potrebujete za vaše izobraževanje,
  • pomoč pri izbiri najbolj primerne izobrazbe za vas,
  • pomoč  pri motivaciji za učenje,
  • pomoč pri izdelavi osebnega izobraževalnega načrta,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

V svetovalnem središču je za svetovanje na razpolago svetovalka Alenka Testaniere.

V okviru CIPS-a (Centra za informiranje in poklicno svetovanje) vam pomagamo pri načrtovanju poklicne poti, zato so vam na voljo:
  • računalniški program KIK (kam in kako) za samostojno načrtovanje poklicne poti,
  • opisi poklicev,
  • nasveti,  kako iskati zaposlitev, pisati prošnje, se pripraviti na zaposlitveni razgovor…,

Dejavnost ISIO, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.


TVU - Območno koordinatorstvo Tedna vseživljenjskega učenja

S Tednom vseživljenjskega učenja (TVU) opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Ljudska univerza je tako že vrsto leto območni koordinator za okoli 100 izobraževalnih dogodkov.

Danes se koncept "vseživljenjskega učenja" (LIFELONG LEARNING) pogosto uporablja, vendar se njegov pomen razlikuje glede na to, kdo ga uporablja. Glede na EUCIS (Platforma za civilno družbo o vseživljenjskem učenju) vseživljenjsko učenje zajema izobraževanje in usposabljanje vseh starosti in na vseh področjih življenja, pa naj bo to formalno, neformalno ali priložnostno. To omogoča emancipacijo državljanov in polno udeleženost v družbi v civilnih, gospodarskih in socialnih razsežnostih. Ideja o organizaciji Tedna vseživljenjskega učenja je namenjena ozaveščanju o vseživljenjskem učenju (VŽU) v Evropi in izpostavitvi potrebe po sprejetju celovitega pristopa na vseh ravneh odločanja, izvajanja in ocenjevanja. To je potrebno, če želimo, da bi EU postala pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, kot je določeno v strategiji Evropa 2020.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, financira pa Ministrstvo za izobraževanje in šport. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.
Slomškov simpozij

Slomškov simpozij sodi že vrsto let v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Blaženi Anton Martin Slomšek je imel v življenju več vlog, bolje rečeno poslanstev – bil je narodni buditelj, duhovnik, škof, učitelj in vzgojitelj družin in mladine, pesnik in pisatelj, predvsem pa velik človek, ki je v našem narodu utrjeval narodno zavest in poglabljal vero. Njegovo delovanje je bilo tako navdih, da v njegovi rojstni hiši vsako leto izpeljemo izobraževanje za strokovne delavce v vrtcih in šolah in s pomočjo strokovnjakov osvetljujemo vzgojno poslanstvo, ki ga ti delavci imajo pri svojem delu, predavanja pa ne zajemajo samo pedagoških tematik, temveč se dotikajo tako socioloških, psiholoških, zgodovinskih, slavističnih in kulturnih področij.
 

 

 


 

HITRE POVEZAVE

» Kontakt
» Zaposleni
» Vizitka
» Galerija

ZUNANJE POVEZAVE

» Občina Šentjur
» Razvojna agencija Kozjansko
» Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
» Ministrstvo za izobraževanje RS
» Andragoški center Slovenije
» Zavod RS za zaposlovanje

Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5
3230 Šentjur

T: 03 / 747 16 70
F: 03 / 747 16 74
G: 031 718 261
E: info@lusentjur.si